Informatie

Geo Future School is een onderwijsstroom voor vmbo, havo en vwo waar toekomstgericht onderwijs wordt aangeboden rondom de grote vraagstukken van nu en de toekomst. De aanpak is vakoverstijgend, maar steunt op de pilaren van goed vakonderwijs. Geo Future School laat leerlingen: toekomst- en oplossingsgericht nadenken, samenwerken met bedrijven en instanties, vakoverstijgend werken en heeft aandacht voor verschillen. Er is ruimte voor differentiatie en eigen invulling van leerlingen.

GFS wil leerlingen kennis laten maken met de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, globalisering, energie, water, voedsel, steden, logistiek en geopolitiek. Al deze uitdagingen hebben gemeen dat het complexe vraagstukken zijn die niet zijn onder te brengen in één bepaald vakgebied. Ze spelen zich af over meerdere vakgebieden en voor oplossingen is vaak een integrale benadering nodig. In het huidige onderwijs komen deze vraagstukken wel aan bod bij verschillende schoolvakken, maar niet op een integrale manier. Bij Geo Future School gebeurt dat wel. 

De onderwijsmodules van Geo Future School worden door leraren van verschillen vakken samen gemaakt. Bij iedere module is een kennisinstituut of bedrijf betrokken dat zich bezighoudt met de betreffende uitdaging. Een module is daarmee het resultaat van een samenwerking tussen scholen en partners, waarbij de leerlingen ook een kijkje krijgen in het werkveld dat zich buiten de school afspeelt.  

In de modules is ruimte voor samenwerken, buiten (de klas) leren, ‘maken’ en presenteren. Naast de integrale benadering van de inhoud leren jongeren daarmee ook een aantal belangrijke vaardigheden. Ze krijgen feedback op hun inhoudelijke bijdrage, hun manier van samenwerken en hun presentatie. Op die manier staat het leren echt centraal.  

Doelstellingen

Geo Future School heeft de volgende doelstellingen:

 • Meer aandacht in het voortgezet onderwijs voor de grote vraagstukken van nu en de toekomst. 
 • Een duurzame samenwerking tot stand brengen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en (kennis)instituten.
 • Een duurzame samenwerking tussen vakken in het voortgezet onderwijs tot stand brengen.
 • Onderzoekend leren op het grensvlak van gamma, bèta en alfa.
 • Jongeren in een vroeg stadium kennis laten nemen van de werkterreinen waarin Nederland op mondiale schaal een prominente rol vervult.
 • Jongeren de tools in handen geven om zich te ontwikkelen tot kritische burgers die zich niet alleen durven te richten op het nationale, maar ook het internationale terrein.
 • Het onderwijs laten aansluiten bij de groeiende mogelijkheden die ontwikkelingen zoals de geo-revolutie bieden.

Structuur

Geo Future School is verbonden aan acht lerarenopleidingen. Vanuit deze hoek wordt kennis gedeeld om de Geo Future School te blijven ontwikkelen.  

In het begin van het schooljaar 2018-2019 is er een structuur opgezet waarbij de scholen functioneren vanuit verschillende regio’s, waarbij elke regio wordt aangestuurd door één of meerdere onderwijskundigen. 

Scholen binnen de regio werken met elkaar samen en vormen een klankbord voor het uitwisselen van ideeën. Binnen de regio worden er bijeenkomsten georganiseerd om bijvoorbeeld samen te werken aan modules. 

Binnen de regio's is de regiocoördinator het eerste aanspreekpunt. Deze coördinator is verbonden aan een hogeschool of universiteit en weet wat er binnen de regio speelt. De coördinator begeleidt de scholen met het maken van modules. Hieronder een overzicht van de coördinatoren per regio: 

 • Regio noord: Rinske Kabout-Drenth (Windesheim)
 • Regio midden/zuidoost: Katie Oost (HAN)
 • Regio Utrecht/Rotterdam: Tim Favier (UU), Alienke Jansen (HU)
 • Regio Amsterdam/Den Haag: Mathijs Booden (Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA)

Op deze kaart staan alle Geo Future Scholen in het schooljaar 2019-2020: